Logo
Metrikon
10 načina kojima CMMS programi povećavaju pouzdanost strojarske opreme
CMMS

10 načina kojima CMMS programi povećavaju pouzdanost strojarske opreme

 • Katarina Knafelj Jakovac

  14. ožujka 2024.

Pouzdano postrojenje je sigurno postrojenje i operativno raspoloživo postrojenje koje u potpunosti ispunjava svoju funkciju i izravno doprinosi kompanijskom profitu.

Održavanje usmjereno na pouzdanost nije jednokratna stavka već kontinuirani put planskih radova i primjene digitalnih alata u postizanju proizvodnih ciljeva kompanije.

Ovdje ćemo proći 10 načina koji osiguravaju povećanje pouzdanosti proizvodne opreme i strojeva primjenom CMMS programa. Ponavljanje je majka mudrosti a praksa svakodnevnog održavateljskog posla je pokazala da ponavljanja nikad dosta.

Kvalitetno planiranje je važan korak koji podupiru suglasnost svih sudionika oko zajedničkih ciljeva i dobra koordinacija prilikom izvođenja aktivnosti.

Implementacija strategije održavanja daje prve rezultate nakon 6 mjeseci, međutim potrebno je 12 do 18 mjeseci do završetka procesa.

Ujedno ćete empirijski dobiti potvrdu je li vaš plan kvalitetan. Poboljšanja u radu obuhvaćaju: planiranje zastoja i poboljšanje svakodnevnih radnih rutina, smanjenje neplaniranih zastoja, veću pouzdanost strojeva, niže troškove, stalno unaprijeđenije procesa održavanja i poboljšanje radnih vještina zaposlenika.

CMMS programi su softverski sustavi za tehničko, administrativno i financijsko praćenje stanja opreme i upravljanje održavanjem.

10 načina kojima CMMS programi povećavaju pouzdanost strojerske opreme je nastalo temeljem tablice elemenata Produljenja radnog vijeka opreme ili Uptime elements prikazane na sljedećoj slici.

uptime-elementi-1.png
(Izvor)

Elementi se dijele na područje tehničkih aktivnosti, vođenje i upravljanje imovinom.

Tehničke aktivnosti pokrivaju područja:

 • Inženjering pouzdanosti u održavanju/Reliability engineering s temama: analiza kritičnosti opreme, razvoj strategija za ostvarivanje i povećanje pouzdanosti, inženjering pouzdanosti, analiza uzroka kvara, upravljanje kapitalnim projektima te konstrukcija usmjerena prema pouzdanosti
 • Upravljanje stanjem opreme/Asset condition Management obuhvaća područja dijagnostičkih metoda: prikupljanje informacija o stanju opreme, analiza vibracija, analiza radnih medija, ultrazvučno ispitivanje, infracrvena termografija, ispitivanje elektromotora, centriranje i balansiranje, NDT i podmazivanje strojeva
 • Upravljanje izvođenjem radova/Work execution management pokriva teme: preventivno održavanje, planiranje i raspoređivanje/scheduling, pouzdanost radom operatera, MRO upravljanje rezervnim dijelovima, uklanjanje defekata i računalni sustav upravljanja održavanjem CMMS.

Vođenje obuhvaća područje: integritet, operativna izvrsnost, pokroviteljstvo izvršnog menadžmenta, upravljanje ljudskim resursima, učenje usmjereno na razvoj kompetencija djelatnika te aktivnosti u razvoju pouzdanosti.

Upravljanje imovinom se odnosi na poslovni aspekt razvoja pouzdanosti i obrađuje teme: strategije i planovi, korporativna odgovornost, plan upravljanja strateškom opremom, upravljanje rizicima, baza znanja o opremi, upravljanje životnim ciklusom opreme, donošenje odluka, pokazatelji performansi te kontinuirano unaprijeđenje.

CMMS programi povećavaju pouzdanost strojarske opreme primjenom sljedećih koraka:

 1. Identificiranje i implementiranje strategija održavanja kao što su održavanje usmjereno prema pouzdanosti ili Inspekcija opreme temeljem rizika.

Osnovni koncept razvoja uspješne strategije održavanja u području Upravljanja imovinom je Planiranje, Organiziranje, Kontrola i Djelovanje što omogućava smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti.

Ovakav koncept održavanja je uvijek isti bez obzira u kojoj se industriji primjenjuje, međutim implementacija mora biti specifična i prilagođena potrebama korisnika te vrsti procesnog postrojenja.

Prvi ide prikupljanje podataka, mjerenja i rezultata te izrada radne strategije za poboljšanje. Slijedi implementacija, ponovno mjerenje i praćenje te usporedba rezultata temeljem kojih se procjenjuje stupanj uspješnosti implementirane strategije i kontinuirano se poboljšava proces.

Prikupljanje podataka obuhvaća pregled broja planiranih i neplaniranih zastoja u proizvodnji, količine proizvoda u definiranim intervalima proizvodnje, troškove kvarova i popravaka i sl.

Faza prikupljanja podataka protječe na identičan način bez obzira radi li se o tvornici čokolade ili o pogonu za proizvodnju vijaka i matica.

Usluge održavanja uključuju: planove upravljanja održavanjem, podatke o održavanju za računalni sustav upravljanja, reviziju postojeći planova održavanja i razvoj novih planova, analizu kritične opreme, razvoj plana preventivnog održavanja, implementaciju sustava nadzora stanja opreme, inventuru stanja rezervnih dijelova i optimizaciju potrebnih količina, uspostava rutinskog održavanja na dnevnoj bazi, podršku prilikom uvođenja unaprijeđenog sustava.

Cjeloviti pristup razvoju uspješne strategije održavanja prikazan je na dijagramu na slici:

Screenshot 2024-03-14 at 11.29.06.png
(Izvor: Dijagram izradila autorica)

Ključni parametri održavanja u vidu prikupljenih i analiziranih podataka služe za definiranje slabih točaka i određivanje ciljeva i aktivnosti održavanja.

Ciljevi se razrađuju kroz primjenu aktivnosti održavanja u vidu radnih naloga i menadžmenta rezervnih dijelova.

Nakon određenog vremenskog intervala pristupa se analizi planiranih i neplaniranih zastoja proizvodnog postrojenja radi utvrđivanja utjecaja odrađenih aktivnosti planiranih kroz radne naloge.

Potom slijedi novo planiranje i raspoređivanje aktivnosti radi korekcije i poboljšanja. Kroz kontinuirano praćenje stanja strojeva i analizu podataka dobit ćemo sliku koliko smo blizu (ili daleko) definiranih ciljeva održavanja.

Potom nastavljamo s planiranim servisima opreme i redovitim ispitivanjima. Nastojimo riješiti uzroke kvarova, pogotovo ponavljajućih, kroz popravke strojeva i podešavanje sustava.

Ponovo dolazimo do točke prikupljanja i analiziranja ključnih parametara održavanja temeljem kojih preispitujemo i/ili iznova definiramo ciljeve i aktivnosti održavanja i nastavljamo raditi na povećanju pouzdanosti opreme a time i čitavog postrojenja.

Temelj svakog velikog napora za pouzdanost je kultura pouzdanosti unutar organizacije koja ga održava. Svi unutar organizacije moraju biti usklađeni s njezinim krajnjim ciljevima i misijom kako bi napori u pogledu pouzdanosti uspjeli. Stoga se misija i vrijednosti moraju jasno komunicirati, uz razumna očekivanja usklađenosti.

 1. Uvođenje i obavezno korištenje računalnog sustava za planiranje, raspoređivanje prema prioritetima, praćenje i naplatu radova održavanja u Upravljanju izvođenjem radova prema Uptime tablici.

Računalni sustavi za upravljanje održavanjem poput Maximo, SAPa, Metrikona, CloudApper podiže efikasnost jer na jednom mjestu objedinjava sve potrebne podatke o performansama održavanja iz prethodnih koraka.

 1. Postavljanje godišnjih ciljeva održavanja je slijedeći korak i proizlazi iz strategija Upravljanja imovinom. Svaka kompanija određuje svoje godišnje ciljeve održavanja ovisno o specifičnostima industrije, poziciji na tržištu, korporativnom upravljanju i dugoročnim planovima proizvodnje.

 2. Definiranje i praćenje performansi se iskazuje indikatora kao što su mjesečni broj hitnih kvarova, broj preventivnih radova, broj planiranih radova, broj inspekcijskih pregleda, troškovi po svakoj kategoriji i sl.

brzo_ucenje.png

KPI ili ključni pokazatelji uspješnosti održavanja se definiraju temeljem godišnjih ciljeva iz koraka 3. i brojčano pokazuju koliko je (ne)uspješno postizanje ciljeva.

KPI-jeve treba početkom svake godine unijeti u CMMS jer će se tako automatski pokazivati rezultati praćenja na tjednoj, mjesečnoj, kvartalnoj ili polugodišnjoj bazi, ovisno o potrebama korisnika i menadžmenta.

analyitics.png

 1. Definiranje, komuniciranje, provođenje i unaprijeđivanje radnih procedura unutar Upravljanja imovinom je idući korak. Djelatnici u proizvodnji i djelatnici održavanja trebaju raditi zajedno kao tim čiji je glavni cilj imati strojeve i opremu u ispravnom radnom stanju.

Zajedno definiraju prioritete u održavanju strojeva prema matrici rizika (posljedicama za zdravlje, sigurnost, okoliš i reputaciju kompanije). Radne procedure se na godišnjoj razini trebaju revidirati gdje se uoče nedostaci, prazni hod, neadekvatne aktivnosti i sl.

Tako u konačnici štedite vrijeme i novac.

 1. Ažurna tehnička dokumentacija je obavezan alat za svakodnevni rad unutar Upravljanja izvođenjem radova. Nacrti, P&I, PFD, liste materijala, liste rezervnih dijelova, tehnološki priručnici, upute za rad i brojni drugi dokumenti omogućavaju kvalitetno planiranje radova i izradu planova održavanja.

 2. Kvalitetno izvršavanje radova održavanja je idući korak u Upravljanja izvođenjem radova. Izvršavanje radova prema radnim nalozima bi trebalo biti > 90% pravovremeno prema definiranim prioritetima, u financijski realnim okvirima i imati < 5% reklamacija na radove.

Mjesečnim ispisom KPI-jeva iz CMMS-a dobit ćete uvid u kojoj mjeri se npr. radni nalozi održavanja izvršavaju na vrijeme, koliki % radova kasni ili se nije odradilo unutar zahtijevanog roka.

Proces pregleda i odobravanja radnih naloga osigurava kontrolu kvalitete naloga i da se odobri samo stvarno potreban rad.

Moguće je kombinirati naloge ovisno o srodnosti poslova ili nadopunjavati postojeće naloge zahtjevima za dodatnim radom što je naknadno otkriven tijekom popravka stroja.

Npr. kada je mjerenje vibracija pokazalo povećane vibracije centrifugalne pumpe zbog necentriranosti sa elektromotorom pa je otvoren planski nalog za radove centriranja.

Međutim, radovi nikada nisu obavljeni, što je rezultiralo oštećenjem ležaja koje je otkrio tehničar prilikom ultrazvučnog ispitivanja i otvorio je korektivni radni nalog za zamjenu ležajeva na istoj centrifugalnoj pumpi.

Proces pregleda radnih naloga bi raniji nalog za centriranje stornirao jer centriranje nije potrebno zato što je već došlo do kvara ležajeva i potreban je popravak. Tako bi se izbjegao nepotreban trošak centriranja nakon kojeg bi ionako stroj stao s radom jer su potrebni korektivni radovi i novo centriranje nakon povratka stroja iz radione.

Proces pregleda i kontrole radnih naloga u CMMS programima će eliminirati neučinkovitost, dupliciranje radova i izbjeći trošak nepotrebnih radova.

Važno da proces pregleda radnih naloga uključuje slanje povratnih informacija djelatnicima koji su otvarali naloge kako bi svi bili upoznati sa stanjem, što CMMS programi podržavaju u realnom vremenu.

 1. Redoviti treninzi djelatnika za poboljšanje profesionalnih znanja i vještina u području Vođenja podižu kvalitetu radova održavanja. Redovite evaluacije i razvoj kompetencija djelatnika su dugoročan doprinos pouzdanoj opremi jer samo educiran i redovito uvježban djelatnik svojim radom omogućava besprijekorno funkcioniranje proizvodnog procesa.

Uprava kompanije mora razumjeti i poštivati činjenicu da su tehničari i operateri u proizvodnji najbolji izvor informacija iz prve ruke.

Oni su ti koji se bore sa svakodnevnim problemima i rješavaju ih. Oni znaju kako strojevi trebaju zvučati, funkcionirati i unutar kojih radnih parametara.

Njihova stručnost i njihovo mišljenje o stanju opreme i praćenju rada su od velike pomoći pri izvođanju različitih analiza pouzdanosti.

Uložite u kvalitetnu edukaciju djelatnika temeljene na kompetencijama. Stečeno znanje i iskustvo višestruko će se isplatiti u unaprjeđenju pouzdanosti.

Dajte im kvalitetne alate da dobro obavljaju svoj posao. Između ostalog educirajte ih za korištenje CMMS programa.

Nastojanje da se osigura pouzdanost oslanja se na dobre podatke u jednakoj mjeri kao i na kulturu suradnje koja stoji iza toga i koja ga podržava. Svatko u organizaciji mora razumjeti važnost svoje pojedinačne uloge u široj misiji organizacije i uloge u primjeni CMMS programa.

Unutar CMMS programa imate modul za vođenje evidencije o kompetencijama djelatnika i treninzima koje su prošli te mogućnost planiranja daljnjih treninga i praćenje razvoja djelatnika.

 1. Preventivno održavanje održavanje strojeva čistim, suhim i podmazanim je osnova preventivnog održavanja u području Upravljanja izvođenjem radova.

Svakodnevna provjera i pregled stroja je li čist, ima li kakvih propuštanja i kolika je razina ulja na nivokaznom staklu su temelj dobre prakse svakodnevnog održavanja stroja.

Des-Case-Solution-Offering-View-and-Assess.webp
Slika: Čašica sa čistim uljem za podmazivanje pumpe (Izvor)

 1. Stalno unaprjeđivanje procesa održavanja. Održavanje je živi organizam u službi procesnih strojeva i opreme, kao takvo neprestano treba biti analizirano radi poboljšanja slabih karika i podizanja razine sveopće efikasnosti unutar Upravljanja imovinom.

Treba periodički revidirati procedure ili aktivnosti koje su zastarjele i više nisu u korak sa svjetskom praksom.

Zaključno, kako još CMMS može pomoći vašem održavanju?

Ne možete imati pametnu tvornicu bez pametnih podataka.

Korištenje CMMS programa za optimizaciju upravljanja održavanja i upravljanja radnim nalozima će koristiti svakoj proizvodno orijentiranoj kompaniji za kontinuiranu pohranu i upravljanje podacima o opremi, zalihama, procedurama i metrikama.

Računalni sustavi za upravljanje održavanjem omogućavaju prikupljanje, pohranjivanje i praćenje podataka i automatiziranje upravljanja materijalima i rezervnim dijelovima.

CMMS je osmišljen kako bi pojednostavio tijekove vašeg rada.

Izradite i dodijelite radne naloge, centralizirajte svoju pohranu podataka i primajte podatke u stvarnom vremenu iz radionice, skladišta, transportnog sustava ili procesnog postrojenja.

work order.png

Kako biste osigurali učinkovitost svojih procesa održavanja, morate ih standardizirati. CMMS rješenje temeljena na oblaku su istovremeno izvrstan alat za stvaranje Standardnih operativnih procedura (SOP) jer uz automatizaciju radnih naloga, možete priložiti radne upute, kontrolne liste i popise za provjeru kojih se djelatnici održavanja trebaju pridržavati.

Ključni podaci o uspješnosti se prikupljaju, analiziraju i prikazuju u vidu nadzornih ploča za izvješćivanje tkz. dashboard i pružaju informacije o kvaliteti sustava održavanja svim sudionicima procesa.

Davno su prošla vremena planiranja i raspoređivanja održavalačkih radova pomoću olovke i papira.

Strojevi postaju sve kompleksniji, proizvodni procesi sve zahtjevniji a pritisak za ostvarivanjem konkurentske prednosti nikada nije bio veći za tržišne kompanije.

Dodajte tome zahtjeve inspekcija temeljenih na zakonskim regulativama, audite certifikacijskih kuća, upite klijenata i strogost nadzornih odbora i dioničara pa ćete dobiti popriličnu količinu stresa u slučaju bilo kakve havarije opreme i zahtjeva za hitnim radovima održavanja.

Olakšajte si svakodnevno poslovanje primjenom svestranih CMMS programa i podignite pouzdanost proizvodne opreme kroz 10 koraka usmjerenih na unaprjeđenje upravljanja imovinom, vođenje i tehničke aktivnosti

Katarina Knafelj Jakovac
Katarina Knafelj Jakovac social media icon
13. ožujka 2024.

Katarina Knafelj Jakovac je inženjerka strojarstva sa dugogodišnjim radnim iskustvom u naftnoj industriji. Certificirani lider za pouzdanost opreme specijalizirana za strojarsku opremu i operativnu izvrsnost. Autorica je bloga Strojarska Radionica gdje dijeli profesionalno znanje i osobno iskustvo u održavanju različitih rotacijskih strojeva, strojnih sustava i procesne opreme. Obožava mehaniku, nauku o toplini i motore sa unutarnjim izgaranjem. Posvećena je kontinuiranom unaprjeđenju održavanja strojeva i kvalitetnog gospodarenja fizičkom imovinom.